Algemene voorwaarden

General terms and conditions

Algemene voorwaarden Evivita

Evivita / Evivita Print / Evivita Design accepteert geen algemene leveringsvoorwaarden van derden, tenzij
uitdrukkelijk overeengekomen.
Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. 1: adviseur c.q. leverancier: Evivita / Evivita Print / Evivita Design 2: opdrachtgever c.q. cliënt: diegene
die met de leverancier in een (pr‚-) contractuele verhouding staat.
2. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘goederen’ worden daaronder verstaan
zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en
creatieve uitingen.
3. Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten overeenkomst,
wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een
dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel
gepubliceerde Incoterms 1990.
Artikel 2 Toepasselijkheid.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en op alle door
leverancier gesloten overeenkomsten met cliënt.
5. Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en
alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
6. Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door leverancier uitdrukkelijk niet aanvaard, tenzij
dat – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.Artikel 3 Aanbiedingen.
7. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn
voor aanvaarding bevatten.
8. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
9. Afbeeldingen, data op websites, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte
gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.
Artikel 4 Prijzen.
10. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro en zijn gebaseerd op de
ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.
11. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde
minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
12. Leverancier heeft te allen tijde het recht dat bepaalde bewerkte artikelen maximaal 10% meer- of
minder worden geleverd, i.v.m. productie technische redenen.
13. Prijzen gepubliceerd op onze internet sites zijn richtprijzen, welke regelmatig schommelen en waaraan
geen rechten ontleend kunnen worden.
Artikel 5 Annuleringen.
13. Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan
leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten
van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het
recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering
voortvloeiende schade. Minimale vergoeding bij annulering bedraagt 15% van de totale orderwaarde of
deel van de order die wordt geannuleerd. Artikel 6 Levering van bedrukte goederen.
14. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q.
samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van
goede kwaliteit.
15. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden
indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval
verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van
de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt.
16. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en
zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.
17. Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd
adviserend op te treden.
18. Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na
beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al wat hem
bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.
19. In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met
betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten,
nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet
concreet omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet
omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te
komen uurtarief of vast tarief.
Artikel 8 Leveringen en levertijd.
20. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld. 21. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de
overeenkomst, B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke repro materiaal, artwork, logo’s, bescheiden, gegevens, vergunningen en
dergelijke, C. de dag van ontvangst door de leverancier van wat volgens de overeenkomst door cliënt
eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
22. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd
de levering op te schorten, – dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel
gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander
zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
23. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil
van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,
alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf
van leverancier of van haar leveranciers.
24. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q.
samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te
leveren en te factureren.
25. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf toegestaan, waarbij
iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
26. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde,
de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats,
exclusief omzetbelasting en verzekering.
27. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk
geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de
zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
28. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van
cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te
vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekeningen risico van de verzender komt.
29. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar beste weten, doch zonder voor deze
keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor
rekening van cliënt.
30. Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt kunnen deze niet geretourneerd worden. 31. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze
van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken.
Artikel 9 Reclames.
32. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na
levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van
schadevergoeding gehouden is.
33. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen
na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als
vervaltermijn te gelden heeft.
34. Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht
dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
35. Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of
grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derdeleverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.
36. Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij
in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende)
schadevergoedingsverplichting.
37. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor
rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.
38. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen
totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
39. Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt
door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat
cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan. 40. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens
cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de
leverancier.
41. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, van zijn
afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
42. Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te
verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen
geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar
vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.
43. Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier te kort schiet of
de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de
leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na
terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan
de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Artikel 11 Betaling.
44. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen
betalingen aan leverancier netto binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale
termijn te gelden heeft. Nalatigheid van cliënt ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting onverlet.
45. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in
de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte
in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
46. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke
overeenkomst nimmer toegestaan.
47. De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar
haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen
van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt
aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander
onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. nietuitvoering van de overeenkomst. 48. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft
leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of
facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een
minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.
49. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van cliënt. De
buiten gerechtelijke incassokosten worden vast gesteld op 10% van de opeisbare vordering met een
minimum van € 250, –.
50. Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Aansprakelijkheid.
51. Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is
leverancier slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesse, ontstaan als gevolg van daden of
nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van
personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het
bedrag van de factuurwaarde van de door leverancier geleverde zaken in verband waarmede de schade is
ontstaan.
52. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door
cliënt en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
53. Indien cliënt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te
twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al
dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is cliënt
verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in
verband met door leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.
Artikel 13 Ontwerpen, modellen etc.
54. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap e.d. die door leverancier
worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek
eigendom van leverancier en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt
gebruikt worden. 55. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid
genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht.
56. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het
Nederlands recht van toepassing.
57. Met inachtneming van het bepaalde in art. 108 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, tenzij deze forumkeuze in strijd is
met de wet.
58. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen
waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert
leveringsdatum.